Varför straffbeskatta Sydsverige?

Denna debattartikel var publicerad på Skånska Dagbladets debattsida december 2009

Sydsvenskarna kan inom kort räkna med att elnotan ökar med 3-4 miljarder kronor om året. Det är ungefär lika mycket som den förmögenhetsskatt som vänsteralliansen lovat införa. Men den skulle betalas av de välmående i hela Sverige till skillnad från den planerade elprishöjningen som skall betalas av bara dem – rik som fattig – som bor i Södra Sverige. Och för en familj med fyra personer betyder det en årlig merkostnad på ungefär 6000 kronor.     

Detta ur regional synpunkt absurda förslag grundar sig på de svenska ambitionerna att vara bäst och snabbast på att anpassa sig till EU:s alla regler.

Bakgrunden är följande. I Sverige råder en obalans mellan var elproduktionen är belägen och var konsumtionen sker. Tillsammans med att överföringskapaciteten inte är fullt utbyggd, uppstår problem med elförsörjningen i perioder med stor belastning i elnätet.  

Hittills har problemet lösts genom mothandel och en strypning av elexporten till andra länder. 

Så har man gjort för att man har ansett att det är ett värde i sig att samma elpris tas ut i hela Sverige och att hela Sverige får el också i perioder av brist. 

Men nu har Danmark klagat hos EU-kommissionen. Den svenska hanteringen av flaskhalsarna strider mot konkurrensreglerna i EU-fördraget sägs det. Ty, när det är obalanser i Sverige har delar av Danmark – främst Köpenhamnsområdet – fått se importen av billig svensk el krympa.

EU-kommissionen har gjort en preliminär bedömning och kommit fram till att hanteringen kan strida mot dessa regler. Men frågan är ännu inte avgjord.

Den ansvariga svenska myndigheten – Svenska Kraftnät – delar inte den danska kritiken, men åtar sig ändå frivilligt att i förväg ändra rutinerna för att tillgodose deras krav. Det gör man genom att föreslå att Sverige delas in i fyra prisområden.

Skälen för att göra så är minst sagt intressanta.

För det första konstaterar Svenska Kraftnät att det i deras uppdrag ligger att verka för lösningar som är bra för hela Europa och leder till så rättvisa förhållanden som möjligt inom och mellan länderna, snarare än att verka för att alla konsumenter i Sverige möter ett och samma låga elpris.

Men skall verkligen svenska myndigheter verka i EU:s intressen snarare än svenska? Detta är åtminstone för mig en stor nyhet och jag undrar förstås vem som bestämt detta.   

För det andra påpekar Svenska Kraftnät att med den nuvarande metoden bärs kostnaden för att balansera elen av alla konsumenterna. Detta är oacceptabelt anser Svenska Kraftnät, som istället förordar att priset skall bestämmas av utbud och efterfråga. I klartext betyder det att när vinterkylan slår till skall elpriset öka ända till dess elanvändningen fallit så mycket att balans skapats – mörkare hus, kallare hus och tystare fabriker med andra ord.

Som stöd för detta åberopas marknadskrafternas överlägsenhet. Men det är självbedrägeri att hänvisa till att en lösning av elförsörjningen ska ske via marknadskrafterna eftersom elproduktionen är politiskt styrd. Att bristproblemen inom överskådlig tid därför skulle kunna lösas genom en ökad elproduktion i Södra Sverige förefaller föga troligt.

Ty det är här – söder om en linje mellan Ringhals och Oskarshamn – som bristen är störst. Här finns ingen vattenkraft och efter, den politiskt motiverade, stängningen av Barsebäck heller ingen kärnkraft.

Kostnaden för att balansera kraften kommer därför främst att bäras av konsumenterna i Södra Sverige genom prisökningen. Men varför det är bättre att låta bara en del av befolkningen bära kostnaden istället för att alla delar den solidariskt, framgår inte av Svenska Kraftnäts rapport.

Inte heller ges något svar på frågan varför just de sydsvenska konsumenterna skall tvingas betala ett högre elpris bara för att gynna de långt mycket rikare konsumenterna i Köpenhamnsområdet. Detta särskilt som dagens problem till icke obetydlig del kan förklaras av Barsebäcks stängning som danskarna aktivt och energiskt förespråkade.

Var står regeringen? Det vet vi inte. Beslut har ännu inte fattats. Men mot bakgrund av att det var regeringen som gav Svenska Kraftnät i uppdrag att förbereda indelningen av prisområden, kan man som boende i Södra Sverige befara det värsta.

Anne-Marie Pålsson

Riksdagsledamot (M)

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: